گارانتی و وارانتی

محدوده گارانتی خودرو:

مدت گارانتی به مدت 2 سال یا 40.000 کیلومتر اولیه از تاریخ تحویل خودرو به مشتری هر کدام زودتر فرا برسد، تحت پوشش گارانتی قرار می گیرد و ضمانت قطعات و تجهیزات خودرو به شرح زیر می‌باشد:

ضمانت رنگ خودرو (ماه): 3 سال از تاریخ تحویل خودرو به مشتری

ضمانت قطعات تعمیری (ماه/کیلومتر): 6 ماه یا10 هزار کیلومتر از تاریخ تحویل خودرو به مشتری هر کدام زودتر فرا برسد.

ضمانت خدمات تعمیری (ماه/کیلومتر): 2 ماه یا 3000 کیلومتر از تاریخ تحویل خودرو به مشتری هر کدام زودتر فرا برسد.

مدت تعهد خدمات (سال): 10 سال از تاریخ تحویل خودرو به مشتری.

ضمانت صفحه کلاچ (ماه/کیلومتر): نصف دوره ضمانت از تاریخ تحویل خودرو به مشتری.

مدت ضمانت باطری (ماه/کیلومتر): نصف دوره ضمانت از تاریخ تحویل خودرو به مشتری.

مدت ضمانت لنت ترمز (ماه/کیلومتر): 10 هزار کیلومتر از تاریخ تحویل خودرو به مشتری.

مدت ضمانت لامپ (ماه/کیلومتر): 10 هزار کیلومتر از تاریخ تحویل خودرو به مشتری.

مدت ضمانت شمع (ماه/کیلومتر): 10 هزار کیلومتر از تاریخ تحویل خودرو به مشتری.

مدت ضمانت تسمه ها (ماه/کیلومتر): 10 هزار کیلومتر از تاریخ تحویل خودرو به مشتری.

مدت ضمانت برف پاک کن (ماه/کیلومتر): 10 هزار کیلومتر از تاریخ تحویل خودرو به مشتری.

ضمانت کربن کنیستر (ماه/کیلومتر): 18 ماه یا 30 هزار کیلومتر از تاریخ تحویل خودرو به مشتری هر کدام زودتر فرا برسد.

سنسور دوم اکسیژن (ماه/کیلومتر): 18 ماه یا30 هزار کیلومتر از تاریخ تحویل خودرو به مشتری هر کدام زودتر فرا برسد.

مدت ضمانت لاستیک (ماه/کیلومتر): معادل دوره ضمانت از تاریخ تحویل خودرو به مشتری.

ارائه خدمات حمل رایگان درصورت عدم امکان ارائه خدمت درمحل: در طول دوره ضمانت.