تاریخ پذیرش: ..../ ...../ ........ سری: .................... شماره پذیرش: ..................... 

 

ماده 1 : موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از فروش یک دستگاه خودرو .................................................. تیپ .................................. مدل ....................... اولویت رنگ۱: ............................................... اولویت رنگ ۲: .................................................... اولویت رنگ ۳: .....................................................

 تبصره 1 :خودرو براساس مدل و رنگ مورد درخواست خریدار و در غیر اینصورت طبق اولویت تعیین شده توسط خریدار، از مدل ها و رنگهای موجود تحویل خواهد گردید.

 

 ماده 2 : خریدار: 

شخص حقیقی نام: نام خانوادگی: نام پدر:  کد ملی:
شماره شناسنامه: محل تولد: تاریخ تولد: شغل:
آدرس کامل پستی:
تلفن ثابت: تلفن همراه: کد پستی:
شخص حقوقی نام شرکت: نام مدیریت: شماره ثبت:  تاریخ ثبت:
کد اقتصادی: شناسه ملی: نام نماینده: شماره معرفی نامه:
آدرس کامل پستی:
تلفن ثابت: تلفن همراه نماینده: کد پستی:

  

تبصره 2 : نمایندگی........... شماره معرفی نامه.................. اصالتاً از طرف خود/والیتاً/قیمومتاً/وصایتاً/وکالتاً/به نمایندگی و امضای مجاز/از طرف................................. به موجب .................. و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله

 

 ماده3: فروشنده شرکت معین موتور(نماینده رسمی پورشه آلمان و سئات اسپانیا) به شناسه ملی: ................................................................... و شماره ثبت: .................................................................... به نشانی ..................................................................................................................................................................... شماره تماس............................... با امضای مجاز جناب آقای حسین بارانی  بهبهانی  مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره

 

 ماده۴: مدت معامله ................... ماه/سال شمسی از تاریخ ...................... لغایت ..................... می باشد.

 

ماده 5 : نحوه پرداخت بهای معامله

5-1: مبلغ کل به حروف ( ............................ریال) و عدد( ............................... ریال (می باشد و مقرر گردید خریدار در زمان امضاء این قرارداد مبلغ (...............................................)به حروف و عدد( ........................... ریال( به عنوان پیش پرداخت طی یک فقره چک/ فیش ...................................... در تاریخ سررسید .............................. عهده بانک ........................................... شعبه ................................ به فروشنده پرداخت نماید و ضمناً، شرح مبالغ پرداختی به شرح لیست 5-2، که جزء لاینفک از این قرارداد و دارای اعتباری واحد با آن است؛ تنظیم و مورد محاسبه قرار می گیرد و خریدار در خصوص موضوع قرارداد، کلیه خیارات به خصوص خیار عیب و غبن، ولو فاحش، را از خود سلب و ساقط نمود.

 . 5-2:پرداخت های خریدار به شرح زیر می باشد:

 

 مبلغ (ریال) حساب شرکت نام شعبه نام بانك تاريخ شماره سند نوع پرداخت ردیف
              1
              2
              3
              4
              5
  جمع  

 

تبصره 3 :ملاک محاسبه زمان برای تحویل خودرو و حقوق قراردادی به خریدار، کارسازی وجه چک های تعیین شده در حق فروشنده می باشد

 تبصره 4 :بدیهی است فروشنده در خصوص واریزی و مبالغ تعیین شده در قرارداد، در حق دیگران، و یا به حساب های بانکی دیگر افراد، اعم از حقیقی، یا حقوقی و یا دیگر نمایندگی های مجاز؛ هیچ گونه مسئولیتی ندارد به نحوی که منحصراً پرداخت در حق شخص فروشنده و به شماره حساب اعلامی وی، دارای اعتبار است و پرداخت محسوب می گردد.

 

ماده 6 :زمان تحویل

 6-1: تحویل خودروی موضوع قرارداد ظرف مدت ........... روز کاری پس از وصول مبالغ پرداخت شده موضوع ماده 3 و4 و مشروط به ایفای کامل تعهدات خریدار، تحویل می گردد

 6-2:    در صورت تأخیر در تحویل خودرو و چنان چه این تأخیر ناشی از قصور فروشنده باشد؛ با رعایت مفاد این قرارداددرخصوص « حوادث پیش بینی نشده و فورس ماژور »و در صورت تقاضای مکتوب خریدار در هنگام تحویل خودروی درخواستی و موافقت شرکت، به سپرده خریدار نزد شرکت روز شمار .............. خسارت تأخیر در تحویل خودرو تا تاریخ تحویل خودروی مورد تقاضا محاسبه و به خریدار پرداخت خواهد شد. شایان ذکر است ملاک عمل، تاریخ تحویل خودرو و نه تحویل مدارک شماره گذاری، خواهد بود.

 تبصره5 :در صورت درخواست خریدار مبنی بر تحویل خودرو در یکی از نمایندگی های سایر شهرهای کشور که شرکت در آن نمایندگی ندارد، هزینه نقل و انتقال خودرو به عهده خریدار خواهد بود

 تبصره6:روزهای پنجشنبه، جمعه و ایام تعطیل بکلی جزء روزهای کاری مورد محاسبه قرار نمی گیرد. 

 تبصره7:مسئولیت هرگونه تخلف، شکایت و کشف فساد اعم از راهنمایی و رانندگی، کیفری و که با استفاده از مورد معامله تا زمان تحویل به وقوع پیوسته باشد برعهده فروشنده بوده و از زمان تحویل مورد معامله توسط خریدار, کلیه مسئولیت های متصوره بر عهده خریدار می باشد.

 

ماده ۷ :تعهدات طرفین قرارداد

 ۷-1 -فروشنده مراتب آمادگی خود را در خصوص تحویل خودرو از طریق ارتباط تلفنی، ارسال پیامک یا ارسال دعوتنامه از طریق پست به آدرس مندرج در این فرم و یا آدرس جدید خریدار که کتباً به شرکت اعلام گردیده به اطلاع   خریدار خواهد رساند و بنابراین خریدار متعهد می گردد که هر گونه تغییر آدرس یا تغییر شماره تلفن ثابت/ همراه را کتباً به اطلاع   شرکت رسانده و رسید دریافت دارد. در صورت تغییر آدرس و عدم اعلام آن از طرف خریدار به شرکت ، دعوتنامه ارسالی به آدرس قید شده در قرارداد, ابلاغ  شده تلقی میگردد.

 ۷-2 - عدم مراجعه خریدار در دعوت به عمل آمده به شرح ماده 1-7 ظرف مدت 15 روز از اعلام  کتبی شرکت مبنی بر آماده تحویل بودن خودرو به منزله انصراف خریدار از تحویل گرفتن موضوع قرارداد بوده و خریدار به موجب همین قرارداد به فروشنده وکالت بلا عزل  ،اختیار و نمایندگی داده تا موضوع قرارداد را بنا به تشخیص خودرو را به سایر متقاضیان تحویل داده و نوبت خریدار را به موعد دیگری موکول نماید و یا موضوع فوق الذکر را به هر مبلغ و هر شرایط منتقل نموده و اقدام به استرداد وجوه دریافتی پس از کسر خسارات وارده به خریدار نماید ،بدیهی است هر گونه تغییرات در تیپ , رنگ و قیمت خودرو بر مبنای بخشنامه های جدید شرکت, در زمان توافقی جدید تحویل خودرو به خریدار ممکن بوده و مشمول قرارداد حاضر خواهد بود و فروشنده از این حیث مسئولیتی ندارد.

 7-3 :توافق می گردد در صورت عدم کارسازی به موقع چک های دریافتی و یا عدم واریز مبالغ نقدی به شماره های اعلام شده از سوی فروشنده، قرارداد منفسخ و بدین ترتیب فروشنده اختیار داردخودروی موضوع قرارداد را به دیگری واگذار نماید.

 7-4 : :قیمت این قرارداد با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر واردات خودرو در زمان انعقاد قرارداد می باشد. لذا هرگونه تغییر در مقررات و قوانین کشور که باعث کاهش یا افزایش هزینه های دولت مرتبط با واردات خودرو از قبیل تعرفه های گمرکی و سود بازرگانی، مالیات بر ارزش افزوده، اسقاطی خودرو و تغییر نرخ ارز ... شود در قیمت نهایی خودرو لحاظ شده و در زمان تحویل خودرو، مورد محاسبه و تسویه می گردد و خریدار از تغییرات احتمالی حاصل از شرایط اقتصادی و........ را قبول می نماید.

 7-5 : با توجه به اینکه دستور العمل شماره گذاری خودروها دارای تاریخ انقضاء می باشد، خریدار موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از دریافت اسناد شماره گذاری و اعلام شرکت مبنی بر آماده شماره گذاری بودن خودروی موضوع قرارداد، نسبت به شماره گذاری خودرو اقدام نماید، در غیر این صورت، مسئولیت عدم شماره گذاری خودرو و هزینه های مرتبط با آن بر عهده خریدار می باشد.

7-6 : خریدار حق انتقال موضوع این قرارداد را بدون اخذ مجوز کتبی از فروشنده، تحت هر عنوان از عناوین قانونی اعم از قطعی، شرطی، وکالت، رهنی، صلح و غیره را از خود ساقط نموده و بنابراین انجام هرگونه انتقال حقوق این قرارداد بدون اجازه کتبی فروشنده باطل است.

 7-7 :  خریدار مطلع می باشد که فاصله زمانی از تحویل خودرو تا ارائه اسناد شماره گذاری شده، نصب پلاک و تاخیرات و مسائل مربوط به آن به عهده فروشنده نمی باشد. لیکن فروشنده تمامی سعی خود را جهت تسریع در انجام امور شماره گذاری خودرو، اعمال خواهد نمود.در این خصوص خریدار حق مطالبه خسارت را از خود سلب و ساقط می نماید.

 7-8: در صورت تاخير در تحويل خودروي موضوع اين قرارداد ((بغیر از شرایط بند 4-7))مدت تاخيراز زمان سررسيدبصورت روز شمار با نرخ ساليانه .....% محاسبه و به خريدار پرداخت ميگردد.

 7-9- : رعایت مقررات مربوط به شماره گذاری الزامی است و خریدار متعهد به رعایت آن است و شخصاً دالیل احراز سکونت خود را برای شهر مورد نظر جهت شماره گذاری مطابق آئین نامه اداره راهنمایی و رانندگی به مراکز شماره گذاری ارائه می نماید

 7-10  :با توجه به اینکه دستورالعمل شماره گذاری خودرو ها واجد تاریخ انقضاء است؛ خریدار متعهد است حداکثر ظرف مدت 48 ساعت نسبت به شماره گذاری اقدام نماید و در غیر این صورت هر گونه مسئولیت عدم انجام به امر شماره گذاری، بر عهده خریدار می باشد

  7-11 :با توجه به این که اسناد شماره گذاری به نام خریدار صادر می گردد، لذا مشخصات کامل هویتی، اعم از کد ملی و ..... آدرس دقیق محل سکونت، کد پستی ده رقمی و ....... مندرج در صدر این قرارداد مورد تائید و قبول خریدار می باشد.

  7-12 :مشخصات فنی و تجهیزات و سایر امکانات خودروی این قرارداد در زمان تحویل مالک قطعی است که شرکت همزمان با این ثبت نام لیست اقلام آپشن ها را به شریک ابلاغ می نماید ودر صورت مغایرت آن در زمان تحویل،با مشخصات قید شده در روز ثبت نام،ما به التفاوت قیمت قطعی نهایی خودرو تحویلی از بابت کسری ویا افزایش بعضی از تجهیزات وآپشن ها از طرفین قابل برگشت و یا دریافت می باشد

لیست اقلام آپشن های فوق اشاره : 1 )کیت پنچری 2 )کف پوش متحرک (سفارشی) 3 )مثلث خطر4) کپسول آتش نشانی

 7-13 :این قرارداد صرفاً پس از واریز پیش پرداخت به حساب فروشنده و تکمیل پرونده توسط خریدار مطابق قوانین و دستور العمل های شرکت معین موتور و ثبت آن در سیستم مکانیزه و دریافت شماره ثبت قرارداد و امضاء خریدار و امضاء و مهر نمایندگی و امضاء و مهر آن توسط شرکت معین موتور معتبر خواهد گشت که کلیه شرایط مفاد آن برای اینجانب به عنوان خریدار و شرکت معین موتور تعهد آور و الزم االجرا خواهد بود.

  7-14:  خودرو موضوع قرارداد تحت پوشش گارانتی و خدمات پس از فروش شرکت معین موتور نمایندگی رسمی پورشه آلمان میباشد دوره گارانتی آن طبق قانون حمایت از مصرف کننده خواهد بود و خریدار ملزم به رعایت مفاد اوراق گارانتی خواهد بود. دفترچه گارانتی همزمان با تحویل خودرو به خریدار تحویل می گردد و تحویل خودرو به معنای تحویل گرفتن این اسناد و اقرار آن است.

  7-15 :  در صورت بروز حوادث غیر مترقبه مانند شورش های فراگیر ،زلزله، سیل، جنگ، آتش سوزی، تحریم های اقتصادی و بین المللی و یا شرایط تاثیرگذار بر امور گمرکات و واردات خودرو به کشور و نیز افرایش نرخ ارز بیش از ۵ % (پنج درصد) از زمان انعقاد قرارداد وضع مقررات جدید مبنی بر ممنوعیت ورود خودرو که فروشنده را از انجام تعهدات موضوع این قرارداد باز می دارد، در ابتدا فروشنده موظف است تا مراتب را بصورت کتبی به اطلاع خریدار برساند و تا رفع شرایط فورس ماژور بوجود آمده کلیه تعهدات طرفین به حالت تعلیق در آمده و در صورت تداوم وضعیت فورس ماژور بیش از دو ماه قرارداد خود به خود منفسخ و فروشنده صرفاً موظف به استرداد اصل وجوه دریافتی از خریدار ظرف مدت 30 روز کاری می باشد و خریدار حق هرگونه ادعایی مبنی بر اخذ سود،خسارت، دیر کردو... را از خود سلب و ساقط می گرداند.

  7-16 فروشنده خودروی موضوع قرارداد را در مرحله قبل از تحویل و نیز با حضور خریدار در زمان تحویل، مورد بازرسی فنی PDI و PDS قرارداده و به صورت صحیح و سالم به خریدار تحویل خواهد نمود. تحویل گرفتن خودرو به معنای اقرار به این امر می باشد.

 

8 فسخ قرارداد :

 8-1 :خريدار در طول مدت قرارداد مي تواند نسبت به فسخ قرارداد به صورت کتبي اقدام نمايد. در اين صورت شرکت ظرف مدت يک ماه از تاريخ دريافت درخواست کتبي فسخ، نسبت به استرداد الباقي وجوه دريافتي به خريدار اقدام می نمايد .

 تبصره 8: خریدار قبل از صدور سند و شماره گذاری خودرو در طول مدت قرارداد, می تواند نسبت به فسخ قرارداد به صورت کتبی اقدام نماید.

تبصره 9: در صورت درخواست فسخ قرارداد توسط خریدار، پس از موعد تحویل مقرر شده در مفاد قراردادی، و چنان چه این مدت بیش از 30 روز کاری باشد؛ مراتب با درج دالیل ممکنه، می بایست مکتوب به فروشنده اعلام گردد؛ واحد امور مشتریان مستقر در شرکت فروشنده، با بررسی موارد، در صورت موافقت فروشنده، از تاریخ تسلیم درخواست فسخ تا تاریخ استرداد وجه دریافتی، به سپرده پیش پرداخت نقدی ایشان نزد فروشنده روز شمار ............. سود به عنوان خسارت محاسبه و همزمان با استرداد سپرده پیش پرداخت، به خریدار قابل پرداخت خواهد بود. در هر صورت ، خریدار عالم و آگاه است که پس از صدور اسناد مربوطه از جمله شماره گذاری برای خودروی موضوع قرارداد، انصراف از خرید و تعهدات قراردادی، یا استرداد وجه امکان پذیر نیست

 8-2 :در صورتی که وجوه پرداختی به فروشنده کلا یا جزئاً به هر طریق از طرق ممکنه، یا به دستور هر مقام از مقامات قانونی و بنا به هر علت و دلیلی توقیف و مالا متعلق حق غیر، گردد؛ خرید خودرو منفسخ و من جمیع جهات از درجه اعتبار ساقط می گردد به نحوی که شرکت در قبال خریدار هیچ تعهدی اعم از قراردادی و غیره ندارد. خریدار در این خصوص، با امضای ذیل، حق هرگونه ادعاء و اعتراض در هر مرجع از مراجع قانونی را از خود سلب و ساقط مینماید.

 8-3 : متعلقات خودرو شامل رادیو پخش, کیت پنچر گیری , کف پوش ( در صورت سفارش مشتری ) ، مثلث خطر, دفترچه گارانتی, دفترچه ضمانتامه فارسی و راهنمای فارسی می باشد که در زمان تحویل خودرو, به خریدار تحویل خواهد گردید. تحویل گرفتن خودرو به معنای اقرار به تحویل گرفتن اقلام و اسناد مذکور می باشد.

 سایر موارد :

 9-1 :هر گونه مالیات ارزش افزوده به نرخ مصوب ابلاغی  از سوی مقامات وزارت دارایی و امور اقتصادی بر خودروی موضوع قرارداد، در زمان تحویل، توسط شرکت محاسبه و به خریدار اعلام می گردد: خریدار متعهد است وجه مذکور را بدون هیچ گونه ادعاء و اعتراضی، نقداً، تا قبل از تحویل، در وجه فروشنده پرداخت نماید.

 9-2 : هزینه های مربوط به شماره گذاری ازجمله مالیات ها، فیش 10 %عوارض شهرداری و پلاک, حسب مورد طبق بخشنامه فروش فروشنده, عهده ی خریدار یا فروشنده می باشد. بدین معنا که خریدار حق اعتراض در مقابل جرای بخشنامه را ندارد و پیشاپیش موافقت خود را با جزء لاینفک بودن این بخشنامه نسبت به قرارداد حاضر, اعلام می دارد. انجام توافقات خاص با موافقت طرفین در این مورد ممکن می باشد.

 9-3 : تحویل خودرو به خریدار و یا نماینده قانونی وی طی وکالتنامه محضری با ارائه اصل نسخه قرارداد و کارت شناسایی معتبر انجام میپذیرد.

 9-4 : در صورت بروز هرگونه اختالف در تفسیر یا اجرای مفاد این قرارداد، طرفین اختیار تعین داور را به مدیریت دفتر حقوقی شرکت معین موتور اعطا نمودند و باامضاء این قرارداد مراتب رضایت خود را بر داور منتخب اعلام می نماید و داور ضمن قبول داوری متعهد به رسیدگی و                                          

اتخاذ تصمیم ظرف مدت 30 رو کاری از تاریخ درخواست هر یک از طرفین نسبت به موضوع خواهد بود و حکم صادره قطعی و الزام آور بوده و طرفین حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط نمودند.

 

ماده 10 :تعداد نسخ 

 تعداد مواد و نسخ قرارداد این قرارداد در 10 ماده، ۸تبصره و 2 نسخه که تمام نسخ حکم واحد را دارند تنظیم و مبادله گردیده و بدون مهر و امضاء و هولوگرام فروشنده فاقد اعتبار می باشد.

 

 

 در کمال صحت عقل و هوشیاری تمام و با اطلاع و آگاهی کامل از شرایط فوق،  ، اینجانب ........................................ خریدار موضوع قرارداد قرارداد را به دقّت مطالعه کردم و با امضاء ذیل آن حق هرگونه اعتراض به مفاد آن و یا حق هر گونه مراجعه به مراجع جهت ایراد به مفاد، را از خود سلب و ساقط می نمایم.   

تاریخ:

نام و امضاء خریدار 

 

                                                         

امضاء

مدیر فروش یا نماینده مدیرعامل

تاریخ 

 

تمامی حقوق وبسایت برای شرکت معین موتور محفوظ است